Przejdź do treści

W wyniku działań Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska urządzeniom z roku na rok stawiane są coraz to wyższe wymagania, które w 2017 roku zostaną ponownie zaostrzone. Przeprowadziliśmy obliczenia, aby sprawdzić jak w ich świetle wypadają gazowe absorpcyjne pompy ciepła.

Pakiet 3×20

Obecnie realizowane są założenia pakietu 3×20, wyznaczonego na szczycie Rady Europejskiej 8–9 marca 2007, gdzie przyjęto plan działań związany ze zmniejszeniem obciążenia środowiska i oszczędzaniem energii, w którym Unia Europejska wyznaczyła na rok 2020 następujące cele:

  • zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20% w odniesieniu do roku 1990,
  • zmniejszenie zużycia energii o 20 % w porównaniu z prognozami dla UE na rok 2020,
  • zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii do 20% całkowitego zużycia energii w krajach Unii Europejskiej,
  • zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w transporcie do wartości 10%.

Dyrektywa ErP

Następstwem wcześniejszych postanowień jest wprowadzenie przez KE dyrektyw dotyczących ekoprojektu i etykiet energetycznych, określanych zbiorczo jako dyrektywa ErP. Od 26 września 2015 roku, urządzenia służące do ogrzewania i do produkcji c.w.u. o mocy do 70 kW muszą być oznaczone etykietą pokazującą ich efektywność energetyczną, a także spełniać określone normy efektywności energetycznej. Etykieta energetyczna pokazuje skalę efektywności od A ++ do G, a także dostarcza informacji o mocy cieplnej i emisji hałasu.

pompy

Warunki Techniczne 2017

Równolegle do tych postanowień, o czym wspominaliśmy we wstępie, w Polsce w kolejnych latach będą zaostrzały się wymagania dotyczące warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ujęte jest to w Europejskiej Dyrektywie EPBD, która zobowiązuje kraje UE do wprowadzenia obowiązkowej certyfikacji jakości energetycznej budynków, tak aby określone typy budynków posiadały certyfikaty energetyczne (świadectwa energetyczne).

Istotnym czynnikiem, który będzie determinował możliwość zastosowania danego systemu grzewczego jest maksymalna wartość wskaźnika EP (energii pierwotnej), który określa roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną przeznaczoną do celów ogrzewania, wentylacji oraz przygotowywania ciepłej wody użytkowej. Wartość bazowa może być powiększona o ilość energii zużywanej na potrzeby chłodzenia i oświetlenia budynku. Aktualnie obowiązują przepisy, które weszły w życie w roku 2014 i określają maksymalną wartość wskaźnika EP na poziomie 120 kWh/m2/rok. Kolejne zaostrzenia zaczną obowiązywać od 2017 roku, a maksymalna wartość wskaźnika EP będzie wynosiła 95 kWh/m2/rok .

Wskaźnik EP wynika z odpowiedniego przemnożenia energii końcowej EK, przez współczynniki nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej (wi) dla każdego wykorzystanego nośnika energii (np. oleju opałowego, gazu, energii elektrycznej, energii odnawialnych itp.). Wartość tego współczynnika określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 roku i tak dla gazu wi=1,1 natomiast dla energii elektrycznej wi=3,0.

Bardzo wysoki współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej wynika z faktu, że w Polsce blisko 90% energii elektrycznej wytwarzana jest z węgla, którego spalanie niesie ze sobą wysoką emisję gazów cieplarnianych oraz pyłów, a także stąd, że sama produkcja i przesył energii elektrycznej generują duże straty energii. Uzyskanie niskich wartości EP wskazuje przede wszystkim na niewielkie obciążenie środowiska w całym procesie wytwarzania i przesyłania energii w danym obiekcie.

Chcesz zwiększać swoją wiedzę z zakresu nowoczesnych technologii w branży OZE? Zapisz się do newslettera GAZUNO:

Gazowe absorpcyjne pompy ciepła w świetle WT 2017

domek

W celu określenia możliwości spełnienia WT 2017 przez gazowe absorpcyjne pompy ciepła, przeprowadziliśmy odpowiednie obliczenia. Do rachunków przyjęliśmy wolnostojący budynek jednorodzinny o powierzchni ogrzewanej 128 m2, zlokalizowany w Krakowie, spełniający Warunki Techniczne odnośnie do izolacyjności cieplnej. Wartość wskaźnika EP została obliczona dla dwóch rodzajów wentylacji: grawitacyjnej oraz mechanicznej z odzyskiem ciepła. Do obliczeń zostały przyjęte dane wedle rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii obliczenia charakterystyki energetycznej budynków.

tabela_2

tabela_4

Jak widać, dla przyjętego budynku jednorodzinnego, zarówno dla wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, gazowa absorpcyjna pompa ciepła GAHP-A jako źródło grzewcze do produkcji c.o. i c.w.u. spełnia wymogi WT 2017 dla wskaźnika energii pierwotnej mniejszej lub równej 95 kWh/m2rok. Dodatkowo poniżej przedstawiamy porównanie kosztów eksploatacji na potrzeby c.o. i c.w.u.

 

wykres_5a
wykres_5c

 

wykres_5b
wykres_5c

Rosnące wymagania energooszczędności budynków zawarte w warunkach technicznych są coraz bardziej rygorystyczne, ale nie są niemożliwe do spełnienia. Planując obecnie budowę domu, już na etapie powstawania projektu warto dokładnie przemyśleć, jakie rozwiązania i materiały zastosować. Aby spełnić WT 2017 warto zainwestować w gazowe absorpcyjne pompy ciepła.

Broszura WT2017

Poniżej zamieszczamy dodatkowo przygotowaną przez nasz zespół broszurę WT2017
http:/blog/www.slideshare.net/Gazuno/jak-speni-warunki-techniczne-2017

Z wykształcenia inżynier środowiska.


Kategorie wpisów

BEZPŁATNE WEBINARY

Prawo zamówień publicznych, WT2021, Audyty

Zapisz się na Akademię Profesjonalistów Gazuno. Raz w miesiącu będziesz dostawać informację o zbliżającym się spotkaniu i możliwości wcześniejszego zapisu.

Dołacz do uczestników akademii