Przejdź do treści

Klauzula informacyjna ogólna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gazuno Langowski SP. J., Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, NIP 586-228-07-15, KRS 0000443425, REGON 221808863.
 2. W sprawie Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się:
  1. listownie na adres: Gazuno Langowski SP. J., Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia
  2. przez e-mail.:  odo@gazuno.pl
 3. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe:
  1. w celu związanym z zawarciem i wykonaniem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  2. w celu związanym z rekrutacją, nawiązaniem i przebiegiem procesu zatrudnienia/umowy zlecenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c  oraz art. 9 ust. 2 lit. b i h RODO,
  3. w celu wypełniania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np. z zakresu prawa podatkowego, przepisów rachunkowych, prawa pracy na podstawie art. 6 ust. 1 c RODO,
   1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w innych celach marketingowych, promocyjnych, itp., pod warunkiem wyrażenia zgody  (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 172 Pr. Tel.), gdy Administrator zwróci się do Pani/Pana o wyrażenie takiej zgody. Zgoda taka może być cofnięta w dowolnym momencie, w ten sam sposób w jaki została wyrażona. Celem wycofania zgody można też przesłać maila na adres e-mail odo@gazuno.pl Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
   2. W zależności od sytuacji mogą zaistnieć inne podstawy wymienione w artykułach 6 i 9 RODO legalizujące przetwarzanie danych osobowych przez Administratora.
   3. Z uwagi na organizację świadczenia usług przez naszą FirmęPani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
    1. podmiotom uprawnionym przepisami prawa;
    2. podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych w imieniu Administratora np. podmiotom współpracującym z Administratorem,  usługodawcom zaopatrującym Gazuno w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające prowadzenia przedsiębiorstwa i świadczenie usług, w niezbędnym, minimalnym zakresie uzasadnionym wykonywaniem tych usług (w tym np. obsługi księgowej, fakturowej, obsługi informatycznej, dostawcy sprzętu, świadczenie usług komunikacyjnych z klientami, itp.);
 4. Dane osobowe w myśl przepisów RODO nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (tj. poza Unię Europejską i do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym).
 5. Administrator przechowuje Pani/Pana danych osobowe:
  1. w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie umowy, okres przetwarzania trwa do momentu zakończenia tej umowy,
  2. w sytuacji, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu cofnięcia tej zgody,
  3. jednakże niezależnie od powyższego możliwe jest przechowywanie danych osobowych na podstawie przepisów prawa przez okresy wskazane tymi przepisami, w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych np. obowiązków określonych przepisami prawa podatkowego, prawa pracy, zabezpieczenie społecznego,
  4. także w sytuacji przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przechowywania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje,
  5. do celów archiwizacyjnych w zakresie danych niezbędnych np. do wykazania rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych Administrator przechowuje dane przez okres, w którym jest zobowiązany do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
 6. Administrator gwarantuje spełnienie wszystkich praw wynikających z RODO i w zakresie tam wskazanym tj. prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Jednakże prawo do usunięcia danych tzn. prawo do bycia zapomnianym, nie jest prawem bezwzględnym i jest ograniczone w zakresie wskazanym w art. 17 ust. 3  RODO.
 7. Administrator obecnie nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania
 8. Zgodnie z wymogami RODO Administrator informuje, o przysługującym Pani/Panu prawie do wniesienia skargido organu nadzorczego PUODO (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w związku z przetwarzaniem danych osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).